กำหนดการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก

กำหนดการ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.นิรันดร์ ใจมั่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.1) 4-501-1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากบุคคล

6.1.1.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา
6.1.1.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.1.1.3) ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.1.1.4) ประสานงานเชิญวิทยากรจากภายนอก
6.1.1.5) ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.1.1.6) กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.1.1.7) สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.1) 4-501-1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากบุคคล
- 6.1.1) 4-501-1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากบุคคล (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- วันรณรงค์งดสูบบุหรี่โลก (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- 6.1.1) 4-501-1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้การป้องกันภัยจากยาเสพติดและภัยจากบุคคล (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-500 แผนงานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep