กำหนดการ

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 10:00

พิธีปะดับเข็มวิทยฐานะ  ม.4

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสขนิษฐา สิงหเพ็ชร์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-202-5 (6.2.5) กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะม.4

6.2.5.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา
6.2.5.2)  ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.2.5.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.2.5.4) ประสานงานเชิญบาทหลวงประกอบพิธีกรรม
6.2.5.5) ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.2.5.6) กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.5.7) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-202-5 (6.2.5) กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะม.4
- 4-202-5 (6.2.5) กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะม.4 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- พิธีประดับเข็มวิทยฐานะ ม.4 (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- 4-202-5 (6.2.5) กิจกรรมปฐมนิเทศ และประดับเข็มวิทยฐานะม.4 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep