กำหนดการ

วันที่ 1 มิถุนายน 2565

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
12:00 - 14:10

กิจกรรมปฐมนิเ้ทศนักเรียน ม.1

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนภัทร วัฒนพิชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-202-4 (6.2.4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1

6.2.4.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา
6.2.4.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.2.4.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.2.4.4) ประสานงานเชิญวิทยากรภายในให้การอบรม
6.2.4.5) ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.2.4.6) กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.4.7) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินการ

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-202-4 (6.2.4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1
- 4-202-4 (6.2.4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- 4-202-4 (6.2.4) กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep