กำหนดการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

จัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 2 (ฝาสีส้ม) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 5 ปีการศึกษา 2565

สถานที่ -

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

จัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 2 (ฝาสีส้ม) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 5 ปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคาร Golden Jubilee(VIP LOUNGE)

ผู้รับผิดชอบ: มิสนภัสนันท์ อัมพรพิพัฒน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- จัดฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 2 (ฝาสีส้ม) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 - 5 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- จัดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 2 ฝาสีส้ม นักเรียนระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 2 ปีการศึกษา 2565 (เก็บตก) (วันที่ 2 ก.ค. 2565)
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ปี 2565 (ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1 - 6) (วันที่ 7 ก.ค. 2565)
- จัดฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธ์ุ ปีการศึกษา 2565 (ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - 6) (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- จัดฉีดวัคซีนคอตีบ - บาดทะยัก นักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ส.ค. 2565)
- จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 20 ก.ย. 2565)
- จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 21 ก.ย. 2565)
- จัดฉีดวัคซีนมะเร็งปากมดลูก นักเรียนหญิงระดับประถมศึกษา ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 22 ก.ย. 2565)
- จัดตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 23 ก.ย. 2565)
- 6. ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 7-800 งานอนามัยโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานอนามัยโรงเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep