กำหนดการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

สถานที่ อาคาร Golden Jubilee(มาร์ตินยิมเนเซี่ยม)

เวลา รายการ
08:00 - 10:00

กำหนดการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ  
1 กรกฎาคม 2565

ห้องมาร์ติน ยิมเนเซี่ยม  อาคารโกลเด้นจูบิลี่

07.45 น.            ผู้กำกับ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี

                         พร้อมกัน ห้องมาร์ติน ยิมเนเซี่ยม  อาคารโกลเด้นจูบิลี่

08.00 น.            เคารพธงชาติ สวดมนต์

(วงดุริยางค์บรรเลงชาติ)

08.10 น.            ประธานเดินทางมาถึงแท่นรับความเคารพ

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

                             ประธานถวายมาลัยกรและเปิดกรวยดอกไม้ถวายราชสักการะ

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี)

  • หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี/นศท./นักเรียนจิตอาสา กล่าวรายงาน
  • หัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี/นศท./นักเรียนจิตอาสา นำลูกเสือสำรอง

ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี กล่าวคำปฏิญาณ

  • ผู้บังคับขบวนสวนสนามนำตัวแทนลูกเสือเดินสวนสนาม

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงระหว่างลูกเสือเดินสวนสนาม)

                             ประธานกล่าวให้โอวาท

                             (วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์) 

                             พิธีมอบเกียรติบัตรแต่งตั้งหัวหน้างานลูกเสือ เนตรนารี/นศ.ท./นักเรียนจิตอาสาและ

หัวหน้างานลูกเสือระดับชั้น

                             ถ่ายภาพหมู่ร่วมกับประธาน

                             -    คณะภราดาและคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

                             -    งานลูกเสือ เนตรนารี/นศ.ท./นักเรียนจิตอาสา และหัวหน้างานลูกเสือระดับชั้น

                             -    ตัวแทนผู้กำกับ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่และเนตรนารี

09.00 น.            เสร็จพิธี

สถานที่:อาคาร Golden Jubilee(มาร์ตินยิมเนเซี่ยม)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการวันสถาปนา.docx

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-601-3 (6.1.3) กิจกรรมพิธีวันสำคัญทางลูกเสือ

1. ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงาน
2. ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
3.  ประสานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
4. ดำเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้
    4.1) วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (1  กรกฎาคม ของทุกปี)
    4.2) วันมหาธีรราชเจ้า (25 พฤศจิกายน ของทุกปี)
5. นิเทศ  กำกับ ติดตามตลอดระยะการทำงาน
6.  สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-601-3 (6.1.3) กิจกรรมพิธีวันสำคัญทางลูกเสือ
- 4-601-3 (6.1.3) กิจกรรมพิธีวันสำคัญทางลูกเสือ (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (วันที่ 1 ก.ค. 2565)
- 4-601-3 (6.1.3) กิจกรรมพิธีวันสำคัญทางลูกเสือ (วันที่ 15 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : 4-600 แผนงานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep