กำหนดการ

วันที่ 21 กันยายน 2565

กิจกรรมวันสันติภาพสากล

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

กิจกรรมวันสันติภาพสากล

สถานที่:อาคารอัสสัมชัญ (Assumption Building)(อื่น ๆ ระบุในรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ไกร ศรีธงไชย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2.2)4-402-2 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

6.2.1.1) ขออนุมัติ, แต่งตั้งคณะกรรมการ, ประชุม,วางแผนการดำเนินงาน
6.2.1.2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี คือ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เพื่อขอเอกสารประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรม
6.2.1.3) ประสานระดับชั้นนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม
6.2.1.4) ดำเนินงานตามแผนงาน
6.2.1.5) กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.1.6) สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2.2)4-402-2 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี
- 6.2.2)4-402-2 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- 6.2.2)4-402-2 กิจกรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมวันสันติภาพสากล (วันที่ 21 ก.ย. 2565)

แผนงาน : 4-400 แผนงานคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep