กำหนดการ

วันที่ 7 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมบริจาคโลหิต

สถานที่ อาคาร Golden Jubilee(ห้องคลาสออกกำลังกาย / ปั่นจักรยาน)

เวลา รายการ
09:00 - 14:00

กิจกรรมบริจาคโลหิต

สถานที่:อาคาร Golden Jubilee(ห้องคลาสออกกำลังกาย / ปั่นจักรยาน)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ไกร ศรีธงไชย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1 งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน


แผนงาน : 4-400 แผนงานคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep