กำหนดการ

วันที่ 28 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า

สถานที่ -

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการ Open House.pdf
  - ประชุมผัง Open House ปีการศึกษา 2566 (เด่นหล้า).ppt

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรม Open House ป.1)

3-203  (6.3.1) งานรับนักเรียน ป.1

3-203-1 (1) กิจกรรม Open House ป.1

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่

-แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ

-กำหนดจำนวนนักเรียนที่จะรับในแต่ละห้อง/แต่ละแผนการเรียน

-จัดทำระเบียบการรับสมัคร / ออนไลน์

2) ดำเนินการ (D)

-ประชุมคณะกรรมการกิจกรรม Open House

-ประสานงานกับฝ่ายวิชาการในการชี้แจงแผนการเรียนต่าง ๆ

-ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการเตรียมการพาผู้ปกครองเยี่ยมชมสถานที่ต่าง ๆ ในโรงเรียน

-แจ้งกำหนดการในการดำเนินการต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ

3) ตรวจสอบ (C)

-ตรวจสอบข้อมูล

-ประเมินผลการดำเนินงาน

4) นำไปพัฒนา (A)

-นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรม Open House ป.1)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรม Open House ป.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลดารวี (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป (วันที่ 18 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรม Open House สำหรับผู้ปกครองทั่วไป* (วันที่ 9 ก.ค. 2565)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรม Open House ป.1) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep