กำหนดการ

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์*

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

 รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ป.1)

3-203-2 (2)  กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ป.1

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับสมัครนักเรียน ป.1

-แต่งตั้งกรรมการดำเนินการ

-ประสานงานการจัดสถานที่รับสมัคร

2) ดำเนินการ (D)

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร

-ดำเนินการรับสมัคร 

-จองสถานที่

-ออกเลขที่สอบ

3) ตรวจสอบ (C)

-ประเมินผลการรับสมัครนักเรียน ป.1

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ป.1)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ป.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ)* (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) (วันที่ 29 พ.ค. 2565)
- รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) (วันที่ 30 พ.ค. 2565)
- รับสมัครออนไลน์ (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 3 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครออนไลน์ (ดารวีกรณีพิเศษ)* (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครออนไลน์ (ดารวีกรณีพิเศษ)* (วันที่ 5 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 5 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครออนไลน์ (ดารวีกรณีพิเศษ)* (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 6 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 7 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์* (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 12 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 13 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 18 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 19 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 20 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 21 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 22 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 23 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 24 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 25 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 26 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 29 มิ.ย. 2565)
- รับสมัครนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) ออนไลน์ (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมรับสมัครนักเรียน ป.1) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep