กำหนดการ

วันที่ 25 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
13:00 - 15:00

ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2565

สถานที่:อาคารยอห์นแมรี่ (Johe Mary Building)(ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐานิตา ตระพรมมิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.3 งานประสานสมาคมศิษย์เก่าฯ

3-503-1 (6.3.1) ประสานงานสมาคมศิษย์เก่าฯ

1) วางแผน P

 - กำหนดปฎิทิน

 -รวบรวมข้อมุลจากสมาคมศิษย์เก่า

2) ดำเนินการ D

 -รวบรวมข้อมูลจากสมาคมศิษย์เก่า ได้แก่ ข้อมูลคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่า / ข้อมูลการประชุม / ข้อมูลการจัดกิจกรรม

 - เข้าร่วมประชุมกับสมาคมศิษย์เก่าตามที่เกี่ยวข้อง

- ประสานคณกรรมการสมาคมศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน

-  สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า

-  ประสานงานการเข้าร่วมกิจกรรมหารายได้ของสมาคมศิษย์เก่าเพื่อสนับสนุนการศึกษา

-  เบิกสำรองจ่ายงบประมาณของสมาคมศิษย์เก่า

3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

  -ประเมินผลการดำเนินงาน

4) นำผลมาพัฒนา

 - นำผลไปพัฒนาการประสานงานต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.3 งานประสานสมาคมศิษย์เก่าฯ
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 25 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการเตรียมงานฉลอง 60 ปีอัสสัมชัญธนบุรี* (วันที่ 5 ก.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 21 ต.ค. 2565)
- การแข่งขัน E-Sport ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (2 รายการ คือ ROV,Pub-G ฉลอง 60 ปี) (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การแข่งขัน E-Sport ฉลองครบรอบ 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (2 รายการ คือ ROV,Pub-G ฉลอง 60 ปี) (วันที่ 23 พ.ย. 2565)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep