กำหนดการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
10:00 - 11:00

กำหนดการ พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

     พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                                     ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ "เจ้าแผ่นดินสยาม"

                                  อุทยานกาญจนาภิเษก โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                                                วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

                                       ************************************************

เวลา 10.00 น .   - เชิญทุกท่านพร้อมกันบริเวณพิธี หน้าพระบรมราชานุสาวรีย์

                         - ประธาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่าฯ มาถึงพิธี

                          - พิธีกร กล่าวต้อนรับ

                          - ตัวแทนกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ (รัชกาลที่ 9)

                          - ยืนสงบนิ่ง (บทเพลง)

                          - เชิญประธาน นายกสมาคมผู้ปกครองฯ และนายกสมาคมศิษย์เก่าฯ วางพวงมาลา

                          - คณะกรรมการสมาคมฯ ทั้ง 2 สมาคม คณะครู ผู้ปกครอง ร่วมวางมาลัยกรและดอกไม้

                           - ถ่ายภาพหมู่

         11.00 น.    - เสร็จพิธี

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐานิตา ตระพรมมิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

1) วางแผน P

 -กำหนดปฏิทิน

2) ดำเนินการ D

 -จัดเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคม

 -จัดทำบัตรสมาชิกให้กับผู้ปกครอง

 -จัดเก็บข้อมูลสมาชิกสมาคม

 -ประสานคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมถวายพระพร  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมคริสต์มาส กิจกรรมด้านวิชาการ

 -ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครูฯ ตามข้อบังคับ

 -จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินของสมาคม

 -รวบรวมเอกสารส่งผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำบัญชีและรับรองงบประจำปี

 3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

-ประเมนผลการดำเนินงาน

4) นำผลมาพัฒนา

-นำผลการประเมินมาปรับปรุงการประสานงานครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
- 3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กีฬาสัมพันธ์วันแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep