กำหนดการ

วันที่ 8 กรกฎาคม 2565

กิจกรรมอบรมการฝึกซ้อมหนีไฟ

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
07:30 - 12:30

กำหนดการ

กิจกรรม พัฒนาทักษะผู้นำนักเรียนและชมสาธิต/ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟลงจากอาคารสูง

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565

ณ ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 1 อาคารรัตนบรรณาคาร

เวลา                              กิจกรรม

07.30 - 08.00 น.             นักเรียนลงทะเบียนเข้าห้องประชุม

08.00 – 08.10 น.            ผู้อำนวยการและคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการมาถึง

                                      - ชมวิดีทัศน์แนะนำคณะกรรมการสภานักเรียน หัวหน้าห้องเรียนและนักเรียนจิตอาสา

08.10 - 08.40 น.             ผู้อำนวยการกล่าวเปิดกิจกรรม และให้หลักการการทำงานเป็นทีม แก่คณะนักเรียน

08.40 - 09.00 น.             ผู้อำนวยการ คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการถ่ายภาพกับคณะนักเรียน

09.00 – 09.50 น.            ฟังบรรยาย หัวข้อ “ประสบการณ์การเป็นผู้นำ โดยนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี คุณส่องแสง   ปทะวานิช

09.50 – 10.00 น.            พักรับประทานอาหารว่าง

10.00 – 10.50 น.            กิจกรรมเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้นำ

10.50 – 11.30 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

11.40 – 12.30 น.            ชมสาธิต/ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟลงจากอาคารสูง (อาคารราฟาแอล) โดยเจ้าหน้าที่จากสถานีดับเพลิงบางแค

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(ห้องประชุมมงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.นิรันดร์ ใจมั่น

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.3) 4-501-3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย และฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล, อัคคีภัยฯ, ซ้อมหนีไฟ)

6.1.3.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา
6.1.3.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.1.3.3) ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.1.3.4) ประสานงานเชิญวิทยากรจากภายนอก
6.1.3.5) ดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.1.3.6) กำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.1.3.7) สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.3) 4-501-3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย และฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล, อัคคีภัยฯ, ซ้อมหนีไฟ)
- 6.1.3) 4-501-3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย และฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล, อัคคีภัยฯ, ซ้อมหนีไฟ) (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมอบรมการฝึกซ้อมหนีไฟ (วันที่ 8 ก.ค. 2565)
- 6.1.3) 4-501-3 กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอุบัติภัย และฝึกปฏิบัติ (ปฐมพยาบาล, อัคคีภัยฯ, ซ้อมหนีไฟ) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-500 แผนงานสวัสดิภาพและความปลอดภัยนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสวัสดิภาพและความปลอดภัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep