กำหนดการ

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565

ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-503-2 (6.3.2) สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า

1) วางแผน P

  -กำหนดปฏิทิน

 2) ดำเนินการ D

  -ประสานงานกับคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าในการจัดงาน

 -ประสานขอรูปแบบในการจัดงาน

 - ประชุมร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า

 -ประสานขอรายละเอียดศิษย์เก่าดีเด่น

 -ให้การสนับสนุนการจัดงาน

 3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

 -ประเมินผลการจัดการจัดงาน

4) นำผลมาพัฒนา

 -นำผลการประเมินไปพัฒนาในการจัดครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-503-2 (6.3.2) สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า
- 3-503-2 (6.3.2) สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ACT 60th Diamond Jubilee Homecoming (วันที่ 26 พ.ย. 2565)
- 3-503-2 (6.3.2) สนับสนุนการจัดงานคืนสู่เหย้า (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep