กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

กีฬาสัมพันธ์วันแม่

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
15:00 - 18:00

กำหนดการ กีฬาสัมพันธ์วันแม่ 2565 

เวลา 14.30 น. - ลงทะเบียน (แสดงผล ATK)

เวลา 14.50 น. - ทุกคนเข้าแถวหน้าเวที

เวลา 15.00 น. - ประธาน ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ เข้าสู่พิธี

                      - ม. จรัญ น้อยอิ่ม ประธานจัดการแข่งขันอ่านรายงาน

                      - ประธานกล่าวเปิดกิจกรรม กีฬาสัมพันธ์วันแม่ 2565

เวลา 15.20 น. - เปิดเพลง คือหัตถาครองพิภพ มอบดอกไม้ให้คุณแม่ที่มาร่วมงาน

เวลา 15.30 น. - เริ่มการแข่งขันตามรายการ

เวลา 18.00 น. - รับประทานอาหารชั้นล่าง ห้อง VIP Lounge

                                           ****เสร็จสิ้น*****

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐานิตา ตระพรมมิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ

1) วางแผน P

 -กำหนดปฏิทิน

2) ดำเนินการ D

 -จัดเก็บค่าบำรุงสมาชิกสมาคม

 -จัดทำบัตรสมาชิกให้กับผู้ปกครอง

 -จัดเก็บข้อมูลสมาชิกสมาคม

 -ประสานคณะกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมถวายพระพร  กิจกรรมวันแม่  กิจกรรมคริสต์มาส กิจกรรมด้านวิชาการ

 -ประสานงานในการให้ความช่วยเหลือครูฯ ตามข้อบังคับ

 -จัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายเงินของสมาคม

 -รวบรวมเอกสารส่งผู้ตรวจสอบบัญชีเพื่อจัดทำบัญชีและรับรองงบประจำปี

 3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

-ประเมนผลการดำเนินงาน

4) นำผลมาพัฒนา

-นำผลการประเมินมาปรับปรุงการประสานงานครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ
- 3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กีฬาสัมพันธ์วันแม่ (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- พิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่ 9 (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- กิจกรรมวันพ่อ (วันที่ 2 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 3-501-3 (6.1.3) ประสานงานคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครูฯ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep