กำหนดการ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2565

สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)*

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

 สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมสอบคัดเลือก ป.1)

3-203-3 (3) กิจกรรมสอบคัดเลือก ป.1

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่

-แต่งตั้งกรรมการ

2) ดำเนินการ (D)

-ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก

-จัดสถานที่สอบประเมิน

-ดำเนินการสอบคัดเลือก

-ประกาศผลการสอบคัดเลือก

3) ตรวจสอบ (C)

-ผลการสอบคัดเลือก

-ตรวจสอบความถูกต้อง

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมสอบคัดเลือก ป.1)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมสอบคัดเลือก ป.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (เด่นหล้ากรณีพิเศษ)* (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- ประกาศผลการพิจารณารับนักเรียน ป.1 เด่นหล้า (กรณีพิเศษ)* (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (ดารวีกรณีพิเศษ)* (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- ประกาศผล ป.1 ปี 2566 (ดารวีกรณีพิเศษ)* (วันที่ 14 มิ.ย. 2565)
- สอบประเมิน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)* (วันที่ 23 ก.ค. 2565)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมสอบคัดเลือก ป.1) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep