กำหนดการ

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ป.1)

3-203-4 (4)  กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ป.1

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินการรับนักเรียนใหม่

-แจ้งข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ปกครองรับทราบ

2) ดำเนินการ (D)

-จัดทำ QR Code สำหรับการลงทะเบียนรักษาสิทธิ

-จัดเตรียมเอกสารการการมอบตัว

3) ตรวจสอบ (C)

-ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำข้อมูลไปใช้อ้างอิงเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ป.1)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ป.1) (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)
- รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (เด่นหล้ากรณีพิเศษ) (วันที่ 17 มิ.ย. 2565)
- รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (ดารวีกรณีพิเศษ)* (วันที่ 25 มิ.ย. 2565)
- รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (วันที่ 5 ส.ค. 2565)
- รักษาสิทธิเข้าเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป) (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- 3-203 (6.3) งานรับนักเรียนใหม่ (กิจกรรมมอบตัวรักษาสิทธิ ป.1) (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep