กำหนดการ

วันที่ 28 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว ฉลอง 60 ปี ACT ”

สถานที่ -

เวลา รายการ
09:00 - 12:00

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2565
                             “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว  ฉลอง 60 ปี ACT ”
                                            วันอาทิตย์ที่  28  สิงหาคม  2565
                                ณ  อุทยานกาญจนาภิเษก  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
                                *********************************************************

เวลา  09.00 – 09.30  น.    -  ลงทะเบียนพร้อมแสดง ผลตรวจ ATK  ณ ทางเข้าจัดกิจกรรมอุทยานกาญจนาภิเษก                           

เวลา  09.30 – 10.30  น     - ประธานในพิธีเดินทางมาถึง 
                                        - คุณลฎาภา   ศิริชัยสุทธิกร ประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อ่านรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
                                        - ประธานในพิธีให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน

                                        - คุณลฎาภา   ศิริชัยสุทธิกร ประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ส่งมอบต้นไม้ และมอบของที่ระลึกแก่ประธาน
                                        - ประธานในพิธีในนามผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่งมอบต้นกล้าให้มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย
                                        - คุณวรินทร   สังคีตปกรณ์  รองประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ในนามผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  มอบเงินบริจาคแก่ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีแก่มาสเตอร์สมบัติ   บุญสาพิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง  

                                        - ประธานในพิธี ผู้ร่วมบริหาร เจ้าหน้าที่มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่า และพรรณพืชแห่งประเทศไทย  ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

เวลา  10.30 – 11.30 น.     - ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนร่วมกันปลูกต้นกล้า,จัดเรียงต้นไม้พร้อมถ่ายภาพแต่ละห้อง และขนย้ายต้นกล้าให้มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย

เวลา  11.30 – 12.00 น.     - พักทานอาหารว่าง ที่แต่ละห้องจัดเตรียม ณ อาคารโกลเด้น จูบิลี

                                        - เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธบุรี

ผู้รับผิดชอบ:
มิสนารถลดา ชมภูศรี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการสายสัมพันธ์ป.4ปี65.doc

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6

6.2.3.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา  และกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกันแนวปฏิบัติของโรงเรียน
6.2.3.2) ประสานงานคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นในการใช้งบประมาณดำเนินการ
6.2.3.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.2.3.4) ผู้ปกครองดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.2.3.5) คณะครูกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.3.6) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ม.2 ร่วมใจ ปลูกสายใย ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี" (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "ACT Future Skills For Family Day" (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว ฉลอง 60 ปี ACT ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ ฉลอง 60 ปี ACT มอบพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT" (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 "ACT Life Skills Family Day" (วันที่ 5 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ น้ำหมักจุลินทรีย์ Big Cleaning ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ” (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ฉลอง 60 ปี ACT ทำดีเพื่อสังคม (วันที่ 12 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "60 ปี ACT ด้วยรักและผูกพัน" (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep