กำหนดการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2565

ประชุมสรุปผลการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน

สถานที่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 4)

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-201 (6.1) การบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ

บริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกในการทำงานของบุคลากรในหน่วยงาน

6.1.1 สำรวจวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน

6.1.2 เขียนใบเบิกพัสดุตามรายการที่ต้องการ

6.1.3 ขออนุมัติการเบิกพัสดุจากหัวหน้างาน/หัวหน้าฝ่าย

6.1.4 ส่งเอกสารตามระบบงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.1.5 รับวัสดุ อุปกรณ์ตามวันเวลาที่งานจัดซื้อแจ้ง

6.1.6 จัดทำสต็อกวัสดุ อุปกรณ์ สำนักงาน

6.1.7 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในหน่วยงาน

6.1.8 ประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน และวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-201 (6.1) การบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ
- 6-201 (6.1) การบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ประชุมสรุปผลการสำรวจวัสดุ อุปกรณ์ในสำนักงาน (วันที่ 17 ส.ค. 2565)
- 6-201 (6.1) การบริหารสำนักงานประกันคุณภาพ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-200 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep