กำหนดการ

วันที่ 6 สิงหาคม 2565

โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงาน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

กำหนดการ

13.00 น.          - คณะศึกษาดูงานเดินทางมาถึง  (ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3)- รับประทานอาหารว่าง ชมวีดิทัศน์แนะนำโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

13.15 น.         - ภราดา ดร.ศักดา  สกนธวัฒน์  ผู้อำนวยการ  กล่าวต้อนรับ  แนะนำคณะผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง / มอบของที่ระลึก / ถ่ายภาพร่วมกัน

13.30 น.          - แยกศึกษาดูงานตามฝ่ายต่าง ๆ

          - ฝายวิชาการ   การบริหารงานฝ่ายวิชาการ / งานวิจัยและนิเทศ

          - ฝ่ายกิจกรรม   หลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมพิเศษ/ดนตรีและกีฬา

                       - ฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ การบริหารงานฝ่ายสำนักผู้อำนวยการ  การประเมินบุคลากรครู / การใช้ TQA ในการประกันคุณภาพฯ

                         งานนโยบายและแผน

15.00 น.          - ซักถาม / แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3)

15.30 น.          เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

 

 

สถานที่:ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 3

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 6 8 2565 กำหนดการเซนต์คาเบรียล.doc

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-207 (6.4) งานรับรอง

1) วางแผน (P)

-จัดทำแผนงาน/ปฏิทินแผนกธุรการ

-แต่งตั้งกรรมการ

2) ดำเนินการ (D)

-ประสานงานให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบ

-จัดทำกำหนดการ

-ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยี่ยมชมโรงเรียน

-จัดเตรียมของที่ระลึกสำหรับคณะที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียน

3) ตรวจสอบ (C)

-ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

4) นำผลมาพัฒนา (A)

-นำผลประเมินมาปรับปรุง/แก้ไขเพื่อใช้ในปีต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-207 (6.4) งานรับรอง
- อัสสัมชัญอุบลราชธานี ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (วันที่ 10 พ.ค. 2565)
- 3-207 (6.4) งานรับรอง (วันที่ 15 พ.ค. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (มัธยม) ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (วันที่ 27 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง ศึกษาดูงานศูนย์ดนตรี* (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงานแผนกการเงิน* (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน การบริหารและการจัดการศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงานการสอน STEM (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- โรงเรียนเซนต์คาเบรียล ศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ศึกษาดูงาน* (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย (แผนกประถม) ศึกษาดูงานการบริหารจัดการด้านดนตรีและกีฬา (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- ฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ศึกษาดูงานวิชาการ (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศึกษาดูงานศูนย์กีฬา (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- ต้อนรับคณะครูและนักเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เข้ามาจัดกิจกรรมในโรงเรียน) (วันที่ 26 ต.ค. 2565)
- ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนแสนสุขสม (วันที่ 1 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 3-207 (6.4) งานรับรอง (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 3-200 งานบริหารแผนกธุรการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารแผนกธุรการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep