กำหนดการ

วันที่ 16 สิงหาคม 2565

ประชุม

สถานที่ อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(ห้องประชุมรัตนบรรณาคาร 2)

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-202-2 (6.2.2) กิจกรรมประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา

6.2.2.1 กำหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายของการประเมินตามกรอบมาตรฐานการศึกษา

6.2.2.2 กำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน 

6.2.2.3 วางกรอบการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา

6.2.2.4 วิเคราะห์วางแผนการแก้ไขปรับปรุงการดำเนินงาน

6.2.2.5 สรุปผลการ Internal audit หน่วยงานผู้รับผิดชอบตามมาตรฐานของสถานศึกษา  

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-202-2 (6.2.2) กิจกรรมประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา
- 6-202-2 (6.2.2) กิจกรรมประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุม (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- 6-202-2 (6.2.2) กิจกรรมประเมินผล และตรวจสอบคุณภาพภายในสถานศึกษา (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-200 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep