กำหนดการ

วันที่ 20 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "ACT Future Skills For Family Day"

สถานที่ -

เวลา รายการ
15:00 - 18:30

                                                                 กำหนดการ

กิจกรรม “สายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ร่วมฉลอง 60 ปี ACT Future Skills For Family Day

                                                    วันเสาร์ที่  20  สิงหาคม  2565

                                      ณ  อาคารราฟาแอล  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

                                    *********************************************************

เวลา  15.00 – 15.45  น.    -  แสดงผลตรวจ ATK  บริเวณจุดคัดกรองที่ 2  อาคารเทิดเทพรัตน์    
เวลา  16.10 – 16.30  น     -  ประธานในพิธีและคณะผู้ร่วมบริหารเดินทางมาถึงบริเวณงาน 
                                        -  คุณดวงกร  เมฆรัศมี ประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน
                                        -  ประธานในพิธีให้โอวาท และกล่าวเปิดงาน
                                        - คุณดวงกร  เมฆรัศมี ประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  มอบของที่ระลึกแด่ท่านประธาน
                                        - ประธานจัดงานในนามผู้ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มอบเงิน และของบริจาคแก่ค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี                                            โดยมีมาสเตอร์สมบัติ  บุญสาพิพัฒน์   ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครองเป็นตัวแทนรับมอบ  
                                        - ประธานในพิธี ผู้ร่วมบริหาร ผู้ปกครอง ครูและนักเรียนถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน
เวลา  16.30 – 18.00 น.     - ผู้ปกครองแต่ละห้องเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะแห่งอนาคตให้กับนักเรียน
เวลา  18.00 – 18.30 น.    - พักรับประทานอาหารว่าง

          *********************************************************

หมายเหตุ :        -    ผู้ปกครองสวมเสื้อสีประจำห้อง

                          -    เวลาอาจมีปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม

                          -    เพื่อมาตราการรักษาความปลอดภัยในการร่วมกิจกรรม ขอให้ทุกท่านตรวจ ATK ส่งผลภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2565 ที่ครูประจำชั้น                                 และในวันงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยตลอดการร่วมกิจกรรม และรักษาระยะห่างอย่างเคร่งครัด

 

*************************************

สถานที่: โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ:
มิสสุชาดา วงศ์เมืองสรรค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 2_กำหนดการสายสัมพันธ์ฯ_ป1_65.doc

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6

6.2.3.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา  และกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกันแนวปฏิบัติของโรงเรียน
6.2.3.2) ประสานงานคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นในการใช้งบประมาณดำเนินการ
6.2.3.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.2.3.4) ผู้ปกครองดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.2.3.5) คณะครูกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.3.6) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ม.2 ร่วมใจ ปลูกสายใย ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี" (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "ACT Future Skills For Family Day" (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว ฉลอง 60 ปี ACT ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ ฉลอง 60 ปี ACT มอบพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT" (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 "ACT Life Skills Family Day" (วันที่ 5 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ น้ำหมักจุลินทรีย์ Big Cleaning ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ” (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ฉลอง 60 ปี ACT ทำดีเพื่อสังคม (วันที่ 12 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "60 ปี ACT ด้วยรักและผูกพัน" (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep