กำหนดการ

วันที่ 11 สิงหาคม 2565

ระลึกพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
09:00 - 16:00

กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2565

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: มิสธัญญภัทร์ ปุณยมนัสโรจน์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 976 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-695-2 (6.5.2) กิจกรรมระลึกพระคุณแม่

6.5.2.1 วางแผนการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู-กตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ โดยกำหนดในปฏิทินของโรงเรียน

6.5.2.2 ประชุมทำความเข้าใจกับคุณครูในกลุ่มสาระฯ และดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้

6.5.2.3 ประเมินความสำเร็จของกิจกรรมตามวัตถุประสงค์

6.5.2.4 นำข้อมูลการประเมินกิจกรรมส่งเสริมความกตัญญู-กตเวที เนื่องในวันแม่แห่งชาติ มาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขพัฒนาให้สำเร็จยิ่งขึ้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-695-2 (6.5.2) กิจกรรมระลึกพระคุณแม่
- 5-695-2 (6.5.2) กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ (วันที่ 12 ก.ค. 2565)
- 5-695-2 (6.5.2) กิจกรรมระลึกพระคุณแม่ (วันที่ 16 ก.ค. 2565)
- ระลึกพระคุณแม่ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 11 ส.ค. 2565)

แผนงาน : 5-690 งานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep