กำหนดการ

วันที่ 18 สิงหาคม 2565

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี

สถานที่ อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Building)(อื่น ๆ ระบุในรายละเอียด)

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-625-3 (6.5.3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

6.5.3.1 ประชุมเพื่อหาแนวทาง และรูปแบบในการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์กับคุณครูภายในกลุ่มสาระฯ                                                 

6.5.3.2 มอบหมายงานตามความเหมาะสมตามระดับชั้น และกำกับติดตามงานทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนและกิจกรรมในช่องทางสื่อออนไลน์                                      

6.5.3.3 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์       

6.5.3.4 ประเมินผลการจัดกิจกรรมทั้งกิจกรรมภายในโรงเรียนและในช่องทางสื่อออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-625-3 (6.5.3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์
- 5-625-3 (6.5.3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2565 ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- 5-625-3 (6.5.3) กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (วันที่ 30 ส.ค. 2565)

แผนงาน : 5-620 แผนงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการ :


หน่วยงาน : กลุ่มวิทยาศาสตร์


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep