กำหนดการ

วันที่ 18 ธันวาคม 2565

กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 60 ปี ACT มินิมาราธอน 2022

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
05:00 - 09:00

                    กำหนดการเดิน-วิ่งการกุศล

 “Diamond Jubilee ACT Mini Marathon” ครั้งที่ 3

                      ชิงถ้วยพระราชทาน

องค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

          เวลา 05.30 น.          วอร์มอัพ
          เวลา 05.45 น.          ประธานกล่าวเปิดงาน
          เวลา 06.00 น.          ปล่อยตัวนักวิ่ง 10 กิโลเมตร
          เวลา 06.10 น.          ปล่อยตัวนักวิ่ง 5 กิโลเมตร
          เวลา 06.20 น.          ปล่อยตัวนักวิ่ง 3 กิโลเมตร
          เวลา 07.30 น.          พิธีมอบรางวัล
          เวลา 08.30 น.          ปิดการแข่งขัน

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐานิตา ตระพรมมิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.2งานจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน(3-502)

3-502-1 (6.2.1) กิจกรรมแข่งขันแรลลีการกุศล

1) วางแผน P

  -กำหนดปฏิทิน

 2) ดำเนินการ D

  -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 - จัดเตรียมเอกสาร

 -ติดต่อสถานที่ และสำรวจสถานที่

 -รับสมัครทีม 

 -รับบริจาค

 -จัดทำกำหนดการ

 -จัดแจกอุปกรณ์

 -จัดกิจกรรม

 -สรุปรายได้-ค่าใช้จ่าย

 -รายงานที่ประชุมเพื่อจัดสรรรายได้

 3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

 -ประเมินผลการจัดการจัดงาน

4) นำผลมาพัฒนา

 -นำผลการประเมินไปพัฒนาในการจัดครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.2งานจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุนโรงเรียน(3-502)
- กิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล 60 ปี ACT มินิมาราธอน 2022 (วันที่ 18 ธ.ค. 2565)
- แรลลี่การกุศล ฉลองครบรอบ 60 ปีโรงเรียน (วันที่ 14 ม.ค. 2566)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep