กำหนดการ

วันที่ 18 มีนาคม 2566

ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
09:00 - 11:00

 ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสฐานิตา ตระพรมมิน

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-501-5 (6.1.5) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

1) วางแผน P

 -กำหนดปฏิทินประชุมใหญ่สามัญประจำปี

 2) ดำเนินการ D

 -จัดเตรียมข้อมูลผลงานของสมาคม

 -จัดทำรายงานผลงานของสมาคมผู้ปกครองและครูประจำปี

 -กำหนดวาระการประชุม

 -ประสานงานคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม

 -แจ้งบุคลากรเข้าร่วม

 -ตรวจสอบจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมให้ครบองค์ประชุม

 -แถลงผลการดำเนินงานประจำปี และงบการเงินของสมาคมฯ

 3) ตรวจสอบ/ประเมินผล C

 -ประเมินผลการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี

4) นำผลมาพัฒนา

 -นำผลการประเมินไปพัฒนาในการจัดครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-501-5 (6.1.5) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี
- 3-501-5 (6.1.5) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมใหญ่สามัญประจำปีสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (วันที่ 18 มี.ค. 2566)
- สิ้นสุด 3-501-5 (6.1.5) จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-500 ประสานการทำงานงานต่าง ๆ ระหว่างโรงเรียนกับสมาคมผู้ปกครองฯ และสมาคมศิษย์เก่า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประสานงานสมาคมผู้ปกครองฯ-ศิษย์เก่าฯ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep