กำหนดการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2565

กิจกรรมโบว์ลิ่งครบรอบ 60 ปี

สถานที่ ฺฺBlu-O Rhythm & ฺBowl สาขาเอสพลานาด แคราย

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรมโบว์ลิ่งการกุศลครบรอบ 60 ปี

สถานที่:ฺฺBlu-O Rhythm & ฺBowl สาขาเอสพลานาด แคราย

ผู้รับผิดชอบ: มิสโสมพร วงษ์พรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10181 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-301-2 (6.1.2) กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสานงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม (D)

1) ติดต่อ ประสานงานจัดเตรียม ลานโบว์ลิ่ง

2) จัดทำเสื้อโบว์ลิ่ง ใบสมัคร แลเอกสารประชาสัมพันธ์

6) รับสมัครนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ร่วม

แข่งขันโบว์ลิ่ง

7) ดำเนินการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-301-2 (6.1.2) กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล
- ดูสถานที่จัดกิจกรรมโบว์ลิ่งฉลองครบรอบ 60 ปี (วันที่ 16 ส.ค. 2565)
- 9-301-2 (6.1.2) กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 1 ก.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งครบรอบ 60 ปี (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งครบรอบ 60 ปี (วันที่ 1 ต.ค. 2565)
- กิจกรรมโบว์ลิ่งครบรอบ 60 ปี (วันที่ 2 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 9-301-2 (6.1.2) กิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล (วันที่ 10 พ.ย. 2565)

แผนงาน : 9-300 งานสัมพันธ์ชุมชน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสัมพันธ์ชุมชน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep