กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2565

คริสต์มาสแฟร์ 2022

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

กิจกรรมคริสต์มาส 2022 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสโสมพร วงษ์พรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5087 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-201-4 (6.1.4) กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสานงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม (D)

1) จัดทำผังสถานที่ กำหนดการ

2) จัดซื้อของขวัญจับสลากคริสต์มาส ของรางวัล

3) จัดเตรียมอุปกรณ์เกม

4) ฝึกซ้อมพิธีการขั้นตอนพิธีเปิดและพิธีกร

5) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-201-4 (6.1.4) กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์
- 9-201-4 (6.1.4) กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 1 ธ.ค. 2565)
- คริสต์มาสแฟร์ 2022 (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- 9-201-4 (6.1.4) กิจกรรมคริสต์มาสแฟร์ (วันที่ 31 ธ.ค. 2565)

แผนงาน : 9-200 งานกิจกรรมนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep