กำหนดการ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565

การประกวดดนตรี ACT Music Festival

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 17:00

การประกวดดนตรี ACT Music Festival

- วงดนตรีสากล

- เดี่ยวเครื่องดนตรีไทย

- เดี่ยวเครื่องสายสากล

- เดี่ยว Classical Guitar

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ธนาณัติ กันสัย
ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง
มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี
ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล
ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล
ม.วรงกรณ์ อรธนาลัย
ม.สิทธิเดช เสาหงษ์
ม.ศุภณัฐ ศรีมณี
ม.ชวัลวิทย์ สาริกานนท์
มิสศรัญญา ฉ่ำจิตร
มิสณัฐกานต์ คงแสน
ม.ศิริ กังวลทรัพย์
มิสจารุวรรณ ทองฤทธิ์
มิสเมธาวี หิรัญคำ
ม.ธัชคม จินดาวัฒน์
ม.วรัญญู รัตนวิชัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 18 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน

1) แต่งตั้งคณะกรรมการ (P)

2) จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (P)

3) ดำเนินการ (D)

- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม

- รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม

- ประสานงานคณะกรรมการ

- ดำเนินงานจัดการประกวดรอบคัดเลือก และรอบชิงชนะเลิศตามกรอบเวลา

- ประกาศผลการประกวด

- จัดกิจกรรมรับรางวัล และเกียรติบัตร

4) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

5) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน
- 9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- การประกวดดนตรี ACT Music Festival (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- การประกวดดนตรี ACT Music Festival (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- การประกวดดนตรี ACT Music Awards ฉลองครบรอบ 60ปี โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี (การประกวดภายใน) (วันที่ 23 ธ.ค. 2565)
- สิ้นสุด 9-403-7 (6.3.7) กิจกรรมจัดการประกวดดนตรีภายในโรงเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 9-400 งานศูนย์ดนตรี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

Keep