กำหนดการ

วันที่ 25 มกราคม 2566

การแสดงออกนักเรียน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
15:00 - 20:00

การแสดงออกนักเรียน

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสโสมพร วงษ์พรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5484 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-201-5 (6.1.5) กิจกรรมงานแสดงออกนักเรียน

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสานงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม (D)

1) ประชุมคณะกรรมการ ครู และผู้รับผิดชอบ

2) ทำการฝึกซ้อมย่อย/ซ้อมใหญ่ นักเรียนผู้แสดง

3) ประชาสัมพันธ์จำหน่ายบัตรร่วมงาน

4) ดำเนินการจัดกิจกรรมงานแสดงออกนักเรียนตามวัน เวลา รอบการแสดงที่กำหนด

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-201-5 (6.1.5) กิจกรรมงานแสดงออกนักเรียน
- 9-201-5 (6.1.5) กิจกรรมงานแสดงออกนักเรียน (วันที่ 1 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 18 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 19 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 20 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 21 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 25 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 26 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 27 ม.ค. 2566)
- การแสดงออกนักเรียน (วันที่ 28 ม.ค. 2566)
- สิ้นสุด 9-201-5 (6.1.5) กิจกรรมงานแสดงออกนักเรียน (วันที่ 28 ก.พ. 2566)

แผนงาน : 9-200 งานกิจกรรมนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep