กำหนดการ

วันที่ 13 มกราคม 2566

กิจกรรมวันเด็ก*

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

กิจกรรมวันเด็ก 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสโสมพร วงษ์พรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5484 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-201-6 (6.1.6) กิจกรรมวันเด็ก

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสานงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงาน

- ดำเนินการจัดกิจกรรม (D)

1)  จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามารถเด็ก

2) จัดกิจกรรมการให้ความรู้และการอ่านสารวันเด็ก

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-201-6 (6.1.6) กิจกรรมวันเด็ก
- 9-201-6 (6.1.6) กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 1 ม.ค. 2566)
- กิจกรรมวันเด็ก* (วันที่ 13 ม.ค. 2566)
- สิ้นสุด 9-201-6 (6.1.6) กิจกรรมวันเด็ก (วันที่ 30 ม.ค. 2566)

แผนงาน : 9-200 งานกิจกรรมนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep