กำหนดการ

วันที่ 15 ตุลาคม 2565

งานแข่งขันว่ายน้ำ

สถานที่ อาคารเทิดเทพรัตน์ 36 (Therd Thepparat Swimmingpool 36)(สระว่ายน้ำ)

เวลา รายการ
08:00 - 17:00

การแข่งขันรายการ............

สถานที่:อาคารเทิดเทพรัตน์ 36 (Therd Thepparat Swimmingpool 36)(สระว่ายน้ำ)

ผู้รับผิดชอบ: ม.อภินันณ์ โชคทวิภัทร
มิสเพชรพรรณ์ เหมะสุรินทร์
ม.ธนกร บุญจรัส

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 2 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-702-4 (6.2.4) กิจกรรมจัดการแข่งขันว่ายน้ำภายในโรงเรียน

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (P)

2) จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (P)

3) ดำเนินการ (D)

- ประชาสัมพันธ์ระเบียนการแข่งขันว่ายน้ำ

- รับสมัครผู้เข้าร่วมแข่งขันว่ายน้ำ

- ดำเนินการจัดการแข่งขันว่ายน้ำ

- สรุปผลการแข่งขันว่ายน้ำ

- กำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา

4) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

- วัดประเมินความพึงพอใจผู้เรียน

5) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-702-4 (6.2.4) กิจกรรมจัดการแข่งขันว่ายน้ำภายในโรงเรียน
- 9-702-4 (6.2.4) กิจกรรมจัดการแข่งขันว่ายน้ำภายในโรงเรียน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- งานแข่งขันว่ายน้ำ (วันที่ 15 ต.ค. 2565)
- 9-702-4 (6.2.4) กิจกรรมจัดการแข่งขันว่ายน้ำภายในโรงเรียน (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 9-700 งานสระว่ายน้ำ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานสระว่ายน้ำ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep