กำหนดการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565

งานวันวิชาการ (ACT Extreme Education 2022)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
-
• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5080 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-102 (6.2) งานส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน (ACT Extreme Education 2022)

6.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผนดำเนินงาน

6.2.3 จัดกิจกรรมวันวิชาการ ประกอบด้วย การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของโรงเรียนสู่โรงเรียนภายนอก การจัดการแข่งขันทางวิชาการของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ โดยเปิดรับสมัครนักเรียนจากโรงเรียนภายนอก การจัดนิทรรศการ/ซุ้มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน

6.2.4 ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

6.2.5 นำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-102 (6.2) งานส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน (ACT Extreme Education 2022)
- 5-102 (6.2) งานส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน (ACT Extreme Education 2022) (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- งานวันวิชาการ (ACT Extreme Education 2022) (วันที่ 22 พ.ย. 2565)
- งานวันวิชาการ (ACT Extreme Education 2022) (วันที่ 23 พ.ย. 2565)
- 5-102 (6.2) งานส่งเสริมความสามารถและทักษะทางวิชาการของนักเรียน (ACT Extreme Education 2022) (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-100 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep