กำหนดการ

วันที่ 10 มิถุนายน 2565

ไหว้ครู

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสโสมพร วงษ์พรหม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5326 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-201-2 (6.1.2) กิจกรรมพิธีไหว้ครู

- แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน (P)

- ออกแบบการจัดกิจกรรม

- ประสานงาน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานจัดกิจกรรมของคณะกรรมการแต่ละฝ่าย

- ดำเนินการจัดกิจกรรม (D)

1) ประสานงาน ข้อมูลการดำเนินงานผู้เกี่ยวข้อง

2) ฝึกซ้อมพิธีการ พิธีกร และตัวแทนนักเรียน

3) ประสานงานระดับชั้นจัดประกวดพานไหว้ครู

4) ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูตามวัน เวลา และรอบตามที่วางแผนการดำเนินงาน

- ประเมินผลการจัดกิจกรรม (C)

- นำผลการประเมินมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป (A)

 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-201-2 (6.1.2) กิจกรรมพิธีไหว้ครู
- 9-201-2 (6.1.2) กิจกรรมพิธีไหว้ครู (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- ไหว้ครู (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- ไหว้ครู (วันที่ 10 มิ.ย. 2565)
- 9-201-2 (6.1.2) กิจกรรมพิธีไหว้ครู (วันที่ 16 มิ.ย. 2565)

แผนงาน : 9-200 งานกิจกรรมนักเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep