กำหนดการ

วันที่ 1 สิงหาคม 2565

ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
13:30 - 15:30

จัดประชุมคณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2565 และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการป้องกันการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทนายนิธิ สิบจากสิงห์ ณ ห้องประชุมยอห์นแมรี่ อาคารยอห์นแมรี่

สถานที่:อาคารยอห์นแมรี่ (Johe Mary Building)(ห้องประชุมยอห์นแมรี่ 1)

ผู้รับผิดชอบ: มิสประณีต วงษ์เกษกรณ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-201-1 (6.1.1 ) การจัดระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน

6.1.1.1) แต่งตั้งคณะกรรมการระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน
6.1.1.2) ศึกษาสภาพและทิศทางการดำเนินงานจากข้อสรุปผลการดำเนินงานปีที่ผ่านมา

6.1.1.3) วางแผนการดำเนินงานจัดระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
6.1.1.4) ดำเนินการตามแผนที่กำหนด
6.1.1.5) นิเทศ กำกับ ติดตาม
6.1.1.6) ประเมินเพื่อทบทวน (ประเมินภายใน)
6.1.1.7) สรุปรายงานคณะกรรมการระบบดูแลนักเรียน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-201-1 (6.1.1 ) การจัดระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน
- 4-201-1 (6.1.1 ) การจัดระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 1 ส.ค. 2565)
- 4-201-1 (6.1.1 ) การจัดระบบดูเเลช่วยเหลือนักเรียน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep