กำหนดการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนป่วย และผู้พิการในชุมชน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
09:00 - 15:00

กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนป่วย และผู้พิการในชุมชน

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.ไกร ศรีธงไชย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.4)4-401-4 กิจกรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้

6.1.4.1) ขออนุมัติ, แต่งตั้งคณะกรรมการ, ประชุม,วางแผนการดำเนินงาน
6.1.4.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.1.4.3) ประสานงานหัวหน้าชุมชน ขอสำรวจผู้ยากไร้ ปีละ 10 ราย เพื่อรับการช่วยเหลือ
6.1.4.4) ดำเนินการ : จัดหาเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 10 ชุด
6.1.4.5) หัวหน้าแผนงานกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.1.4.6) สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.4)4-401-4 กิจกรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้
- กิจกรรมช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนป่วย และผู้พิการในชุมชน (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- 6.1.4)4-401-4 กิจกรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- 6.1.4)4-401-4 กิจกรรม ช่วยเหลือผู้ยากไร้ (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 4-400 แผนงานคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep