กำหนดการ

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่น แก่เด็ก และผู้สูงอายุในชุมชน

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
09:00 - 15:00

กิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่น แก่เด็ก และผู้สูงอายุในชุมชน

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธบุรี

ผู้รับผิดชอบ: ม.ไกร ศรีธงไชย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6.1.5)4-401-5 กิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา

6.1.5.1) ขออนุมัติ, แต่งตั้งคณะกรรมการ, ประชุม,วางแผนการดำเนินงาน
6.1.5.2) ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
6.1.5.3) สำรวจสถานที่จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนา
6.1.5.4) ประสานงานผู้บริหาร/ผู้นำของสถานที่
6.1.5.5) จัดกิจกรรมหารายได้  และรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ
6.1.5.6) การดำเนินงานตามแผนงาน
6.1.5.7) สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6.1.5)4-401-5 กิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา
- กิจกรรมบริจาคโลหิต (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมตรวจวัดสายตาประกอบแว่น แก่เด็ก และผู้สูงอายุในชุมชน (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- 6.1.5)4-401-5 กิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 1 ก.พ. 2566)
- 6.1.5)4-401-5 กิจกรรม ค่ายอาสาพัฒนา (วันที่ 31 มี.ค. 2566)

แผนงาน : 4-400 แผนงานคุณธรรมจริยธรรม

โครงการ :


หน่วยงาน : งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep