กำหนดการ

วันที่ 8 มิถุนายน 2565

ประกาศการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565-2570 กำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปีการศึกษา 2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
11:00 - 11:00

ประกาศการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565-2570 กำหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปีการศึกษา 2565 ผ่านหน้าเว็บไซต์โรงเรียน ในระบบ SWIS เพื่อในบุคลากรทุกท่านได้รับทราบ

สถานที่:อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(งานนโยบายและแผน)

ผู้รับผิดชอบ: มิสรัตนา แพรทรายสงค์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 3 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-303 (6.3) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565-2570 (ปีที่ 1)

6.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการงานนโยบายและแผน

6.3.2 กำหนดวิธีการ และสร้างเครื่องมือดังนี้ ศึกษาวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน โครงการ กิจกรรม กำหนดวิธีการประเมินผลที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความสำเร็จ สร้างเครื่องมือตามวิธีการที่ได้กำหนดไว้

6.3.3 ประกาศนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียน / นโยบายการบริหารของผู้อำนวยการ

6.3.4 ประกาศค่าเป้าหมายการดำเนินงานตามแผนพัฒนาฯ

6.3.5 กำหนดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาโรงเรียนโดยกำหนดกรอบการประเมินผลตาม 6 ยุทธศาสตร์

6.3.6 จัดเก็บรวบรวมงาน โครงการ กิจกรรม

6.3.7 รายงานผลการประเมินแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนปีการศึกษา 2565

6.3.8 นำเสนอต่อผู้เกี่ยวข้อง

6.3.9 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียน

6.3.10 ประเมินผลกระบวนการดำเนินงาน และวางแผนการพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-303 (6.3) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565-2570 (ปีที่ 1)
- 6-303 (6.3) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565-2570 (ปีที่ 1) (วันที่ 2 พ.ค. 2565)
- ประกาศการใช้แผนพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี ปีการศึกษา 2565-2570 กำหนดค่าเป้าหมาย และตัวชี้วัดความสำเร็จ ปีการศึกษา 2565 (วันที่ 8 มิ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 6-303 (6.3) การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน ปีการศึกษา 2565-2570 (ปีที่ 1) (วันที่ 28 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 6-300 งานนโยบายและแผน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานนโยบายและแผน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep