กำหนดการ

วันที่ 30 กันยายน 2565

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
ตลอดวัน

สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565

สถานที่:อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Building)(อื่น ๆ ระบุในรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุมณี หลบภัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5320 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : (5-302-2) 6.2.2 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค

6.2.2.1 จัดทำปฏิทินงานและเวลาเรียน

6.2.2.2 จัดทำใบรายชื่อนักเรียน

6.2.2.3 จัดทำตารางสอบ

6.2.2.4 จัดทำคำสั่งสอบ

6.2.2.5 ดำเนินการสอบ

6.2.2.6 ตรวจข้อสอบ

6.2.2.7 ประมวลผลคะแนน ตรวจสอบคะแนนและรายงานผลการเรียน

6.2.2.8 ติดตามและรวบรวมเอกสารงานวัดผลและประเมินผลต่าง ๆ ที่หลากหลาย

6.2.2.9 จัดซ่อมเสริมและสอบแก้ตัวนักเรียนติด “0” และ มส.

6.2.2.10 เทียบโอนผลการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา

6.2.211 จัดทำรายชื่อนักเรียนที่ได้รับทุน, เกียรติบัตรเรียนดี , มีสิทธิ์เรียนต่อ ม.1 (สสวท., Innovative Intelligent) และ ม.4

6.2.212 สรุปและประเมินผลการดำเนินงาน

6.2.213 นำผลประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

(5-302-2) 6.2.2 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค
- (5-302-2) 6.2.2 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 26 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 27 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 28 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 29 ก.ย. 2565)
- สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2565 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- สิ้นสุด (5-302-2) 6.2.2 กิจกรรมการวัดและประเมินผลการสอบกลางภาคและปลายภาค (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-300 งานวัดผลและวิจัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดผลและวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep