กำหนดการ

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566

สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:30 - 13:30

สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สถานที่:อาคารเซนต์ปีเตอร์ (St.Peter Building)(อื่น ๆ ระบุในรายละเอียด)

ผู้รับผิดชอบ: มิสสุมณี หลบภัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : (5-302-4) 6.2.4 กิจกรรมสอบวัดความรู้จากภายนอก

6.2.4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน

      - สอบ O-NET / NT / RT

      - สอบ FSG

6.2.4.2 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

6.2.4.3 ดำเนินการจัดสอบ

6.2.4.4 รวบรวมผลสอบ

6.2.4.5 สรุปและรายงานผลสอบ

6.2.4.6 นำผลสรุปไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

(5-302-4) 6.2.4 กิจกรรมสอบวัดความรู้จากภายนอก
- (5-302-4) 6.2.4 กิจกรรมสอบวัดความรู้จากภายนอก (วันที่ 1 ม.ค. 2566)
- สอบ O-NET ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 11 ก.พ. 2566)
- สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (วันที่ 12 ก.พ. 2566)
- สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 25 ก.พ. 2566)
- สอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (วันที่ 26 ก.พ. 2566)
- (5-302-4) 6.2.4 กิจกรรมสอบวัดความรู้จากภายนอก (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-300 งานวัดผลและวิจัย

โครงการ :


หน่วยงาน : งานวัดผลและวิจัย


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep