กำหนดการ

วันที่ 11 มิถุนายน 2565

นำเยี่ยมชมกิจกรรม Open House รอบทั่วไป*

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
00:00 - 00:00

นำเยี่ยมชมกิจกรรม Open House รอบทั่วไป 

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-401 งานส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-401 งานส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร
- 3-401 งานส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- ต้อนรับผู้ปกครองกิจกรรม Open House โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (คำสั่งแต่งตั้งที่ 61/2565) (วันที่ 28 พ.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (คำสั่งแต่งตั้งที่ 55/2565) (วันที่ 2 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2565 (คำสั่งแต่งตั้งที่ 56/2565) (วันที่ 9 มิ.ย. 2565)
- นำเยี่ยมชมกิจกรรม Open House รอบทั่วไป* (วันที่ 11 มิ.ย. 2565)
- พิธีกร กิจกรรม Open House รอบทั่วไป (วันที่ 18 มิ.ย. 2565)
- พิธีกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน (วันที่ 28 มิ.ย. 2565)
- พิธีกร โรงเรียนเซนต์โยแซฟ ยานนาวา ศึกษาดูงาน (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ประชาสัมพันธ์/ถ่ายภาพ งานสัปดาห์นักบุญหลุยส์ มารีฯ และพิธีมิสซาเทิดเกียรตินักบุญหลุยส์ มารีฯ (คำสั่งแต่งตั้งที่ 86/2565) (วันที่ 22 ก.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์พิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (คำสั่งแต่งตั้งที่ 90/2565) (วันที่ 27 ก.ค. 2565)
- อ่านรายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.3 (คำสั่งแต่งตั้งที่ 110/2565) (วันที่ 3 ส.ค. 2565)
- อ่านรายชื่อนักเรียนรับเกียรติบัตรเรียนดี ปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ป.6 (คำสั่งแต่งตั้งที่ 110/2565) (วันที่ 4 ส.ค. 2565)
- พิธีกร โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าศึกษาดูงาน STEM (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- พิธีกร โรงเรียนเซนต์คาเบรียลศึกษาดูงาน (วันที่ 6 ส.ค. 2565)
- ประชาสัมพันธ์พิธีถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (คำสั่งแต่งตั้งที่ 91/2565) (วันที่ 11 ส.ค. 2565)
- พิธีกร โรงเรียนอัสสัมชัญหลักสูตรภาษาอังกฤษศึกษาดูงาน (วันที่ 27 ส.ค. 2565)
- พิธีกร วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีศึกษาดูงาน (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- พิธีกร โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถมศึกษาดูงาน (วันที่ 19 ก.ย. 2565)
- พิธีกร ต้อนรับฝ่ายการศึกษาและอบรมอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- พิธีกร ต้อนรับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- 3-401 งานส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร (วันที่ 1 พ.ค. 2566)

แผนงาน : 3-400 ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep