กำหนดการ

วันที่ 9 กันยายน 2565

ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2565*

สถานที่ -

เวลา รายการ
13:30 - 13:30

ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2565

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ: มิสวิไล ศรีประภาสุขสันติ

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 301-1 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

301-1 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

3-101-1  บริหารงานธุรการ-การเงิน

1) วางแผน P

  - แต่งตั้งกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน

  -กำหนดปฏิทินงาน

  -กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จของหน่วยงาน

  -กำหนดแนวทางประเมินผลการดำเนินงานของฝ่าย

2)  ดำเนินงาน D

  -ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติต่าง ๆ และส่งเสนอผู้อำนวยการพิจารณา

  -ติดตามการดำเนินงานของทุกหน่วยงานในฝ่ายธุรการ-การเงิน

  -ให้คำปรึกษา แก้ปัญหาภายในหน่วยงาน

  -ประสานงานฝ่ายต่าง ๆ

 -ประชุมคณะกรรมการฝ่ายธุรการ-การเงิน

  -ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

  -ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้อำนวยการ

  -ติดตามผลการสรุปงานประจำเดือน

  -กำกับ ติดตามการดำเนินงานแต่ละงาน

 - จัดทำ และรวบรวมคู่มือ ในการดำเนินงานทุกงาน

  -สำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการของฝ่ายธุรการ-การเงิน

3) ประเมิน C

 -ประเมินผลการดำเนินงานของฝ่าย

--ประเมินผลงานบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน

4) นำผลมาพัฒนา A

 -วิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อเป็นข้อมูล และนำมาปรับปรุงการดำเนินงาน 

รายการกำหนดการของขั้นตอน

301-1 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน
- 301-1 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 1 มี.ค. 2565)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2564* (วันที่ 13 พ.ค. 2565)
- ทดสอบระบบรับเงินผ่าน QR Code (วันที่ 24 ส.ค. 2565)
- ออกจดหมายแจ้ง งวิธีการแจ้งค่าธรรมเนียม และชำระเงินค่าธรรมเนียมผ่านระบบ swis app for student (วันที่ 29 ส.ค. 2565)
- นิเทศการดำเนินงานตามแผนของบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 31 ส.ค. 2565)
- ประชุมบุคลากรฝ่ายธุรการ-การเงิน ครั้งที่ 2/2565* (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- รับการตรวจ นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการเงินจากคณะกรรมการฝ่ายการเงินและทรัพย์สินมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (วันที่ 24 พ.ย. 2565)
- สิ้นสุด 301-1 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-000 งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายธุรการ-การเงิน


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep