กำหนดการ

วันที่ 24 กันยายน 2565

กำหนดการแนะแนวแผนการเรียน ม.1 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ป.6 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Webex Meeting รหัสส่งให้นักเรียน : 25196798996

สถานที่ -

เวลา รายการ
09:00 - 10:30

กิจกรรมแนะแนวแผนการเรียนให้กับผู้ปกครองและนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านรูปแบบออนไลน์

สถานที่:อาคารรัตนบรรณาคาร (Rattanabannakarn Building)(Learning Space Elementary)

ผู้รับผิดชอบ: มิสกฤตพร อ่อนพุทธา
มิสมาลัยภรณ์ บุตรดี

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 32 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-402-1 (6.2.1) กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน และเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และการศึกษาต่อ

6.2.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ

6.2.1.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อ กำหนดหัวข้อที่จำเป็น วัน เวลา สถานที่ในการจัดอบรม เกี่ยวข้องในการพัฒนานักเรียน และผู้ปกครอง รมทั้งมอบหมายหน้าที่ให้ทีมงานในการรับผิดชอบงานในส่วนต่าง ๆ

6.2.1.3 ประสานงานจัดหาวิทยากร / ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

6.2.1.4 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ผ่านในทุก ๆ สื่อที่โรงเรียนมี

6.2.1.5 ออกแบบสำรวจการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน

6.2.1.6 จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม

6.2.1.7 ประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อพัฒนาในครั้งต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-402-1 (6.2.1) กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน และเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และการศึกษาต่อ
- 5-402-1 (6.2.1) กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน และเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และการศึกษาต่อ (วันที่ 15 มิ.ย. 2565)
- กำหนดการแนะแนวแผนการเรียน ม.1 ให้กับผู้ปกครองนักเรียน ป.6 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Webex Meeting รหัสส่งให้นักเรียน : 25196798996 (วันที่ 24 ก.ย. 2565)
- 5-402-1 (6.2.1) กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ และเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ปกครอง และนักเรียน และเผยแพร่ความรู้ทางด้านจิตวิทยา และการศึกษาต่อ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-400 งานแนะแนว

โครงการ :


หน่วยงาน : งานแนะแนว


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep