กำหนดการ

วันที่ 9 กันยายน 2565

ร่วมไว้อาลัยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต เวลา 18.30 น.

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
18:30 - 18:30

กำหนดการ

วจนพิธีกรรม และพิธีมิสซาอุทิศแด่ ภราดา อันตน อรุณ   เมธเศรษฐ

วันที่ 8-9 กันยายน  2565

ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

***************************

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2565        เวลา 18.30 น. วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาอุทิศแด่ ภราดา อันตน  อรุณ  เมธเศรษฐ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565                เวลา 18.30 น. วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาอุทิศแด่ ภราดา อันตน  อรุณ  เมธเศรษฐ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565             เวลา 08.00 น. เคลื่อนศพไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

สถานที่:หอประชุมหลุยส์ มารีฯ

ผู้รับผิดชอบ: มิสเนตร์ ไชยบัวแก้ว

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 1662629584GV6pZuDshK.PNG
  - 16626296133Kee8M8gyH.PNG

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 3-402-4 งานประชาสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

1) วางแผน P

  1.1) กำหนดปฏิทินปฏิบัติงาน

  1.2) จัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้บริการ

  1.3) วางแผนในการประชาสัมพันธ์

2) ดำเนินการ D

  2.1) ประสานงานการหาข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  2.2) ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ 

        - SMS

        - ACT.PR (การสมัครเรียนออนไลน์ผ่าน Gmail)

        - บัตรอวยพร

        - ของขวัญและของที่ระลึก

  2.3) รวบรวมสรุปข้อมูล 

  2.4) รายงานผลการดำเนินการให้หัวหน้าแผนกธุรการ

3) ประเมิน C

  3.1) ประเมินผลการดำเนินงาน

4) นำผลมาพัฒนา A

  4.1) นำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการต่อไป

รายการกำหนดการของขั้นตอน

3-402-4 งานประชาสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ
- 3-402-4 งานประชาสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- SMS พ.ค.65 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ของขวัญและของที่ระลึก พ.ค.65 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ปฎิทินโรงเรียน พ.ค.65 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- ACT.PR (การสมัครเรียนออนไลน์ผ่าน Gmail) สรุป พ.ค.65 (วันที่ 31 พ.ค. 2565)
- SMS มิ.ย.65 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ของขวัญและของที่ระลึก มิ.ย.65 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ปฏิทินโรงเรียน มิ.ย.65 (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- SMS ก.ค.65 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ของขวัญและของที่ระลึก ก.ค.65 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- ปฏิทินโรงเรียน ก.ค.65 (วันที่ 26 ก.ค. 2565)
- SMS ส.ค.65 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ของขวัญและของที่ระลึก ส.ค.65 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ปฏิทินโรงเรียน ส.ค.65 (วันที่ 30 ส.ค. 2565)
- ร่วมไว้อาลัยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต เวลา 18.30 น. (วันที่ 8 ก.ย. 2565)
- ร่วมไว้อาลัยภราดาอรุณ เมธเศรษฐ วจนพิธีกรรมและพิธีมิสซาวันที่ 8-9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมหลุยส์ มารี เดอมงฟอร์ต เวลา 18.30 น. (วันที่ 9 ก.ย. 2565)
- พิธีเคลื่อนศพภราดาอรุณ เมธเศรษฐ ไปยังโรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา (วันที่ 10 ก.ย. 2565)
- ต้อนรับเยี่ยมชมดูงาน : วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- ของขวัญและของที่ระลึก ก.ย.65 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- SMS ก.ย.65 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- ปฎิทินโรงเรียน ก.ย.65 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- ACT.PR (การสมัครเรียนออนไลน์ผ่าน Gmail) สรุป ก.ย.65 (วันที่ 30 ก.ย. 2565)
- 3-402-4 งานประชาสัมพันธ์ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 3-400 ประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของการจัดการศึกษาแนวมงฟอร์ต อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ของโรงเรียน และจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep