กำหนดการ

วันที่ 4 มิถุนายน 2565

ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564

สถานที่ การประชุมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม WebEx

เวลา รายการ
15:30 - 18:00

การประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564

ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม WebEx ห้อง 158 933 8440

 

สถานที่:ผ่านระบบออนไลน์ โปรแกรม WebEx ห้อง 158 933 8440

ผู้รับผิดชอบ: มิสดุลยปณิธิ์ กรณฑ์แสง

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 17 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - 2.3.1 จม.เชิญ 2-2564.pdf

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 6-202-1 (6.2.1) กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา

6.2.1.1 เตรียมความพร้อมการกำหนดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน

6.2.1.2 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ของมาตรฐานการศึกษาต่าง ๆ

6.2.1.3 กำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและค่าเป้าหมาย

6.2.1.4 ตรวจสอบและทบทวนมาตรฐานการศึกษา

6.2.1.5 ประกาศใช้

รายการกำหนดการของขั้นตอน

6-202-1 (6.2.1) กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา
- 6-202-1 (6.2.1) กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 2/2564 (วันที่ 4 มิ.ย. 2565)
- 6-202-1 (6.2.1) กิจกรรมกำหนดมาตรฐานการศึกษา และค่าเป้าหมายของสถานศึกษา (วันที่ 30 มิ.ย. 2565)
- ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 2 ก.ย. 2565)

แผนงาน : 6-200 งานประกันคุณภาพการศึกษา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานประกันคุณภาพ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep