กำหนดการ

วันที่ 17 กันยายน 2565

กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 1/2565 (ACT Music Show)

สถานที่ -

เวลา รายการ
13:00 - 16:00

ACT Music Show

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ: ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง
ม.ธนาณัติ กันสัย
มิสศรัญญา ฉ่ำจิตร
มิสณัฐกานต์ คงแสน
มิสชลธิชา ทรัพย์รังสี
ม.ปริญญา ช่างกลึงกูล
ม.พีรณัฐ ลี้รัตนชัยสกุล
ม.ศุภณัฐ ศรีมณี
ม.ชวัลวิทย์ สาริกานนท์
ม.ธัชคม จินดาวัฒน์
ม.วรัญญู รัตนวิชัย
ม.วรงกรณ์ อรธนาลัย
มิสเมธาวี หิรัญคำ
มิสจารุวรรณ ทองฤทธิ์

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5645 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-402-6 (6.2.6) กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนดนตรี

1) จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (P)

2) ดำเนินการ (D)

- ประสานงาน และจัดวางโปรแกรมการแสดง

- จัดกิจกรรมการแสดงตามแผนงาน

3) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

4) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-402-6 (6.2.6) กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนดนตรี
- 9-402-6 (6.2.6) กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนดนตรี (วันที่ 1 มิ.ย. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 1/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 12 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 1/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 13 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 1/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 14 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 1/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 15 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 1/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 16 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 1/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 17 ก.ย. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show)16.15-18.15น. (วันที่ 6 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) 16.15-18.15น. (วันที่ 7 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) 16.15-18.15น. (วันที่ 8 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) 16.15-18.15น. (วันที่ 9 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) 16.15-18.15น. (วันที่ 10 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมแสดงดนตรีปิดคอร์สเสาร์สร้างสรรค์ ACT Music Show 2022 (วันที่ 11 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 13 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 14 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 15 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 16 ก.พ. 2566)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์สเรียนนอกเวลา 2/2565 (ACT Music Show) (วันที่ 17 ก.พ. 2566)
- สิ้นสุด 9-402-6 (6.2.6) กิจกรรมการแสดงผลงานนักเรียนดนตรี (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 9-400 งานศูนย์ดนตรี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep