กำหนดการ

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT"

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 09:00

กำหนดการเปิดกิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

                          “ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT” 

                       วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคารเทโอฟาน

  ******************************************************************

เวลา 08.15–08.45 น.                   ลงทะเบียน ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารเทโอฟาน

เวลา 08.45 น.                             พิธีเปิด

- ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประธานในพิธี  ผู้ร่วม บริหารเข้าสู่พิธี

- ประธานตัวแทนผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กล่าววัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม- ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ประธานในพิธี  ให้โอวาท และกล่าวเปิดกิจกรรม     สายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 “ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT” 

- ประธานตัวแทนผู้ปกครองมอบของที่ระลึกให้กับประธานในพิธี

      - ตัวแทนผู้ปกครองมอบเงินบริจาค และสิ่งของให้กับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการนักเรียน               เพื่อ  ใช้ในกิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณประโยชน์ ฉลอง 60 ปีโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

      - ตัวแทนผู้ปกครองมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากร เจ้าหน้าที่กลุ่มอาสากาชาด

      - ประธานในพิธี คณะผู้ร่วมบริหาร คณะครู ผู้แทนนักเรียน และผู้แทนผู้ปกครอง ถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

 

      เวลา 09.15 น.                             เสร็จสิ้นพิธีการ

เวลา 09.15 - 10.30 น.                  ดำเนินกิจกรรม “ให้ความรู้และจัดทำน้ำยาอเนกประสงค์” - โดยวิทยากร เจ้าหน้าที่กลุ่มอาสากาชาด

      เวลา 10.30 - 10.50 น.                  สรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรม

      เวลา 10.50 น.                             เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ:
มิสน้ำผึ้ง แช่มช้อย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6

6.2.3.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา  และกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกันแนวปฏิบัติของโรงเรียน
6.2.3.2) ประสานงานคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นในการใช้งบประมาณดำเนินการ
6.2.3.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.2.3.4) ผู้ปกครองดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.2.3.5) คณะครูกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.3.6) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ม.2 ร่วมใจ ปลูกสายใย ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี" (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "ACT Future Skills For Family Day" (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว ฉลอง 60 ปี ACT ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ ฉลอง 60 ปี ACT มอบพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT" (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ น้ำหมักจุลินทรีย์ Big Cleaning ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ” (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "60 ปี ACT ด้วยรักและผูกพัน" (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep