กำหนดการ

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2565

กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ฉลอง 60 ปี ACT ทำดีเพื่อสังคม

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
15:00 - 18:30

กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน  :  ฉลอง 60 ปี ACT  ทำดีเพื่อสังคม ”   

                                  วันเสาร์ที่  12 พฤศจิกายน  2565

                        ณ  อาคารราฟาแอล  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

      *********************************************************

เวลา  15.00 - 15.45  น.    -  แสดงผลตรวจ ATK  ณ จุดคัดกรองที่ 2 และลงทะเบียนที่ซุ้มของห้องเรียน 

เวลา  16.10 – 16.30  น    - ประธานในพิธีและคณะผู้ร่วมบริหารเดินทางมาถึงบริเวณงาน 
                                    - คุณอนุรักษ์  แสงทองใบ ประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน
                                    - ประธานในพิธีให้โอวาท และกล่าวเปิด “กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน  :  ฉลอง 60 ปี ACT ทำดีเพื่อสังคม ”   

                                    - คุณอนุรักษ์  แสงทองใบ ประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2  มอบของที่ระลึกแก่ประธานในพิธี
                                    - คุณฐานิตา  กำเนิดพลอย และคุณอธิสันต์  โรจนรุจิพัฒน์ รองประธานผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2ในนามผู้                                            ปกครองระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มอบเงินบริจาคและถุงยังชีพเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเพื่อสังคมสาธารณะประโยชน์ของโรง                                          เรียนอัสสัมชัญธนบุรี โดย มาสเตอร์สมบัติ   บุญสาพิพัฒน์  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปกครอง และคณะกรรมการนักเรียน เป็นผู้รับ                                        มอบ

                                    - ประธานในพิธี ผู้ร่วมบริหาร ผู้ปกครอง ครู และนักเรียนถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

เวลา  16.30-18.00 น.       - ผู้ปกครองครูและนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมของแต่ละห้อง

เวลา  18.00-18.30 น.       - พักทานอาหารว่าง ที่แต่ละห้องจัดเตรียม

             -  เสร็จสิ้นกิจกรรม

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ:
มิสมาฆะวรรณ น้อยก้อม

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
  - กำหนดการจัดกิจกรรมสายสมพันธ์.doc

• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6

6.2.3.1) ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงานโดยมีข้อเสนอแนะจากการทำงานปีที่ผ่านมา  และกำหนดกิจกรรมที่จะดำเนินงานให้สอดคล้องกันแนวปฏิบัติของโรงเรียน
6.2.3.2) ประสานงานคณะกรรมการตัวแทนผู้ปกครองแต่ละระดับชั้นในการใช้งบประมาณดำเนินการ
6.2.3.3) ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
6.2.3.4) ผู้ปกครองดำเนินงานตามแผนงานที่วางไว้
6.2.3.5) คณะครูกำกับติดตามการดำเนินงานเป็นระยะตลอดงาน
6.2.3.6) ประชุมคณะกรรมการสรุปการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 "ม.2 ร่วมใจ ปลูกสายใย ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี" (วันที่ 18 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 "ACT Future Skills For Family Day" (วันที่ 20 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 “ รวมพลังสร้างสรรค์ชุมชนสีเขียว ฉลอง 60 ปี ACT ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 “ ฉลอง 60 ปี ACT มอบพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ” (วันที่ 28 ส.ค. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 "ป.6 ร่วมใจรักษ์สิ่งแวดล้อม ฉลอง 60 ปี ACT" (วันที่ 4 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 "ACT Life Skills Family Day" (วันที่ 5 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้าน โรงเรียน สู่ชุมชน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 “ น้ำหมักจุลินทรีย์ Big Cleaning ฉลอง 60 ปี อัสสัมชัญธนบุรี ” (วันที่ 11 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 : ฉลอง 60 ปี ACT ทำดีเพื่อสังคม (วันที่ 12 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมสายสัมพันธ์ บ้าน โรงเรียนสู่ชุม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 "60 ปี ACT ด้วยรักและผูกพัน" (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- กิจกรรมร่วมแรงรวมพลังทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning) (วันที่ 15 พ.ย. 2565)
- 4-202-3 (6.2.3) กิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านโรงเรียน สู่ชุมชน ป.1-ม.6 (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-200 งานระดับชั้น

โครงการ :


หน่วยงาน : งานระดับชั้น


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep