กำหนดการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

October Course 2022

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
08:00 - 09:00 ระบุกิจกรรม เช่น พิธีเปิดงาน/ลงทะเบียน ฯลฯ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ:

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 5-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานวิชาการ

6.1.1 ประชุมหัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน และหัวหน้าระดับชั้น เพื่อชี้แจงนโยบายของฝ่ายวิชาการ

6.1.2 กลุ่มสาระฯ และระดับชั้นวางแผนการดำเนินงานด้านวิชาการให้สอดคล้องกับนโยบายของฝ่ายวิชาการ และเป้าหมายของแต่ละกลุ่มสาระฯ

6.1.3 กลุ่มสาระฯ และระดับชั้นสำรวจความต้องการของครูผู้สอนในการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่จะใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมาย (สำรวจเป็นรายภาคเรียน)

6.1.4 หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หรือหัวหน้าระดับชั้นพิจารณาความเหมาะสมของวัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน หรือแอปพลิเคชันที่จะใช้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน และนำเสนอต่อฝ่ายวิชาการ  เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณหรือเบิกวัสดุ

6.1.5 กำกับติดตามการใช้วัสดุอุปกรณ์ สื่อการสอน หรือแอปพลิเคชันในการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6.1.6 สนับสนุนการผลิตเอกสารประกอบการเรียน โดยควบคุมคุณภาพ ผ่านการตรวจสอบจากหัวหน้ากลุ่มสาระฯ และหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

6.1.7 ประเมินความพึงพอใจของครูและบุคลากร

6.1.8 นำผลการประเมินมาพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

รายการกำหนดการของขั้นตอน

5-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานวิชาการ
- 5-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานวิชาการ (วันที่ 1 พ.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 3 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 4 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 5 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 7 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 10 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 12 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- October Course 2022 (วันที่ 14 ต.ค. 2565)
- 5-101 (6.1) งานบริหารสำนักงานวิชาการ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 5-100 งานบริหารฝ่ายวิชาการ

โครงการ :


หน่วยงาน : งานบริหารฝ่ายวิชาการ


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep