กำหนดการ

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์ส ACT October show 2022 ของนักเรียนศูนย์ดนตรี

สถานที่ อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

เวลา รายการ
13:00 - 17:00

การแสดงปิดคอร์สดนตรี(ศูนย์ดนตรี) ACT October show 2022 

สถานที่:อาคารหอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต (Louis Mary De Montfort Hall)(หอประชุมหลุยส์ มารี เดอ มงฟอร์ต)

ผู้รับผิดชอบ:
ม.ศิริ กังวลทรัพย์
ม.ภาคิน คุณยศยิ่ง
ม.ธนาณัติ กันสัย

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 5482 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 9-402-3 (6.2.3) กิจกรรมจัดการสอนดนตรีนอกเวลา

1) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ (P)

2) จัดทำแผนการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา (P)

3)ประชุมคณะกรรมการ ทำความเข้าใจและปรับปรุงหลักสูตร ก่อนเริ่มกระบวนดำเนินงานสอน

4) ดำเนินการ (D)

- ประชาสัมพันธ์คอร์สการเรียน

- รับสมัคร  สำรวจ  จัดกลุ่มผู้เรียน

- ดำเนินการจัดการเรียนการสอน

- วัดประเมินผลการเรียนผู้เรียน

- จัดแสดง นำเสนอผลงานผู้เรียน

- กำกับติดตามการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลา

5) ประเมินผลการดำเนินงาน (C)

- วัดประเมินความพึงพอใจผู้เรียน

6) นำผลมาปรับปรุงการดำเนินการในครั้งต่อไป (A)

รายการกำหนดการของขั้นตอน

9-402-3 (6.2.3) กิจกรรมจัดการสอนดนตรีนอกเวลา
- 9-402-3 (6.2.3) กิจกรรมจัดการสอนดนตรีนอกเวลา (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- กิจกรรมการแสดงดนตรีปิดคอร์ส ACT October show 2022 ของนักเรียนศูนย์ดนตรี (วันที่ 13 ต.ค. 2565)
- สิ้นสุด 9-402-3 (6.2.3) กิจกรรมจัดการสอนดนตรีนอกเวลา (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 9-400 งานศูนย์ดนตรี

โครงการ :


หน่วยงาน : งานศูนย์ดนตรี


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep