กำหนดการ

วันที่ 6 ตุลาคม 2565

อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร (ภาคทฤษฎี)

สถานที่ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

เวลา รายการ
10:00 - 12:00

                                 กำหนดการ

อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร  ณ ห้องประชุมอัสสัมชัญ

             วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2565 (ภาคทฤษฎี)

เวลา                              กิจกรรม

10.00 น.                        ลงทะเบียน

10.30 น.                        เปิดการอบรม(ประธาน ภราดาพีรพงศ์ ดาราไทย อธิการโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี)

10.35 น.                        แนะนำวิทยากร (ร.ต.อ. สุรฤทธิ์   พลังฤทธิ์  รองสารวัตจราจร สน.หลักสอง)

10.40 น.                        บรรยายความรู้ เรื่องเครื่องหมายจราจรและกฎหมายจราจรทางบก

11.00 น.                        ชมวิดีทัศน์การใช้สัญญาณมือและการอำนวยความสะดวกการจราจร 

11.20 น.                        พัก 10 นาที

11.30 น.                        ท่าฝึกปฏิบัติจราจรพื้นฐานและบุคคลมือเปล่า

12.00 น.                        ปิดการอบรม นัดหมายการทดสอบภาคปฏิบัติ

สถานที่:โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี

ผู้รับผิดชอบ:
ม.ว่าที่ร้อยตรีจิรพันธุ์ เหลืองประสิทธิ์
ม.ธีระพล สุนทรกุล

หมายเหตุ:

• ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 0 คน
• แผนผังสูจิบัตรและเอกสารเพิ่มเติม
• หน้าที่มอบหมายที่เกี่ยวข้อง
• คำสั่งแต่งตั้ง

ขั้นตอน : 4-601-5 (6.1.5) กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ

1. ขออนุมัติ, ตั้งคณะกรรมการ, ประชุมคณะกรรมการ,วางแผนการดำเนินงาน
2. ประสานงานงบประมาณการเงิน การบัญชี งานจัดซื้อในการเบิก-จ่ายงบประมาณทั้งหมด
3. ประสานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรม
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ลูกเสือกองร้อยพิเศษ
5. นิเทศ  กำกับ ติดตามตลอดระยะการทำงาน
6. สรุปผลการดำเนินงาน

รายการกำหนดการของขั้นตอน

4-601-5 (6.1.5) กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ
- 4-601-5 (6.1.5) กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 17 พ.ค. 2565)
- อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร (ภาคทฤษฎี) (วันที่ 6 ต.ค. 2565)
- อบรมลูกเสือ เนตรนารี นศท. จิตอาสาจราจร (ภาคปฏิบัติ) (วันที่ 11 ต.ค. 2565)
- 4-601-5 (6.1.5) กิจกรรมลูกเสือกองร้อยพิเศษ (วันที่ 30 เม.ย. 2566)

แผนงาน : 4-600 แผนงานลูกเสือเนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา

โครงการ :


หน่วยงาน : งานลูกเสือ เนตรนารี นักศึกษาวิชาทหาร นักเรียนจิตอาสา


ผู้รับผิดชอบ : pic

ผู้บันทึก : pic

Save to Word

  
Keep